Бүтцийн зохион байгуулалт

1

Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөө

Нэг. Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөөний товч танилцуулга

Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөө нь манай дээд сургуулийн гадаад оюутнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан хариуцдаг албан өрөө юм. Манай албан өрөө нь уран чадварлаг, өндөр үр бүтээмжтэй зарчмыг тууштай баримталж, оюутнуудын ажлын үзэл санааны чанар, нэгдмэл чанар, үр бүтээлч чанар болон гэнэтийн тохиолдлын онцлогтой нэгдүүлэн, “оюутнаар гол болгосон” ажлын үзэл санааг бүтээн бий болгож, сургуулийн удирдлагуудын удирдлаган доор олон төрлийн ажлыг нээн өрнүүлж, хамтран ажиллаж, бүхнийг хамтад нь хамааран, оюутанд хандсан боловсрол, менежмент, удирдах, үйлчилгээг хичээнгүйлэн явуулдаг.

Хоёр. Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөөний ажлын үүрэг

(1) Гадаад оюутан элсүүлэх ажлыг хариуцдаг.

(2)Гадаад оюутны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хамаарах сурган хүмүүжүүлэх ажлыг хариуцдаг.

(3) Гадаад оюутны шагнал шийтгэлийн ажлыг хариуцдаг.

(4) Гадаад оюутны чөлөө авах ажлыг хариуцдаг.

(5) Гадаад оюутны оюутны карт, оюутны үнэмлэх гаргах ажлыг хариуцдаг.

(6)Гадаад оюутны бүртгүүлэх, элсэн орох боловсрол, хичээлийн нээлтийн ёслол зэрэг ажлыг хариуцдаг.

(7) Гадаад оюутны сургууль завсардах, сургууль шилжих, сургуулиа орхих, төгсөн сургуулиас явах зэрэг ажлыг хариуцдаг.

(8)Хятад улсын засгийн газрын тэтгэлгийн оюутны оны хянан тогтоолт, мэргэжил солих гэх мэт ажлыг хариуцдаг.

(9)Сургуулиас гадуур оршин суух гадаад оюутны бичиг баримтыг бүрдүүлэх болон удирдах ажлыг хариуцдаг.

(10)Төрөл бүрийн гадаад оюутны биеийн тамир соёлын хөгжөөн цэнгээнт арга хэмжээг зохион байгуулахыг хариуцдаг.

(11) Сургуулийн дотно гаднах гадаад оюутны төрөл бүрийн арга хэмжээнд оролцохыг зохион байгуулах ажлыг хариуцдаг.

(12)Гадаад оюутны ойлгох биеэр үзэж танилцах ажлыг хариуцдаг.

(13)Гадаад оюутны виз, оршин суух зөвшөөрлийн ажлыг хариуцдаг.

(14)Гадаад оюутны гэнэтийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг хариуцдаг.

(15)Сургуулиас зохион байгуулсан бусад ажлуудыг гүйцэтгэхийг хариуцдаг.

Гурав. Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөөний ажилтнууд

Эрхлэгч: Заяат

Оюутны асуудлыг голлон хариуцагч: Сургалт

Захиргааны асуудлыг голлон хариуцагч: Буяндэлгэр

Визний асуудлыг голлон хариуцагч: Ү Шиү Лиэнь

Дадлагажигч: Цолмон

Өрөөний хаяг: Гадаад оюутны А байр 102, 109 тоот өрөө

Албан өрөөний утас: 4995619; 4992084

 

Сургалтын албан өрөө

Нэг. Сургалтын албан өрөөний товч танилцуулга

Сургалтын албан өрөө нь сургуулийн удирдлагын удирдлаган доор, улсын холбогдох хууль цааз, хууль дүрэм болон сургуулийн дүрэм журмын дагуу гадаад оюутнуудыг сурган хүмүүжүүлэх, удирдах нэгдмэл үйл ажиллагаа явуулдаг албан өрөө юм. Боловсрол болон эрдэм шинжилгээнд үйлчилгээ үзүүлэхийн төлөө, сургалтыг дэс дараатай хэвийн үргэлжлэхийг батлан даадаг. Тодорхой ажлууд:

Хоёр. Сургалтын албан өрөөний ажлын үүрэг

(1)Сургуулийн бүх сургалтын удирдлагын дүрэм журмыг чандлан биелүүлж, сургуулиас гаргасан сургалтын холбогдолтой албан бичгийг цаг тухайд нь манай дээд сургуулийн онцгой албан тушаалын багш нарт дамжуулж архивлах ажлыг гүйцэтгэдэг.

(2) Захиралд туслан сургалтын төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хуваарилалтыг зохиох(засварлах) болон хэрэгжүүлэх ажлыг гүйцэтгэдэг.

(3)Гаднаас урих багш нарын урин залах ажлыг гүйцэтгэж, сургалтын төлөвлөгөө хэвийн үргэлжлэхийг баталдаг.

(4) Хэлний шалгалтаар дамжуулан гадаад оюутны ангийг зохион байгуулах, хичээлийн хуваарийг зохиох, хичээл заах багш, хичээл орох газрыг тогтоож, түүний зэрэгцээ гадаад оюутнууд болон хичээл заах багшид зарлах ажлыг гүйцэтгэдэг.

(5)Хэлний бэлтгэлийн гадаад оюутны сурах бичгийг сонгож, худалдан авах болон тараах ажлыг гүйцэтгэдэг.

(6)Семистер бүр бүх ангийн хэлний бэлтгэлийн гадаад оюутнууд хичээл зааж байгаа багшдаа үнэлэлт өгөх ажлыг зохион байгуулж, цаг тухайд нь нэгтгэн сургуулийн удирдлагад хураангуй илтгэлийг хүргэж хянуулдаг.

(7)Хэлний бэлтгэлийн гадаад оюутны сургуулийн харъяалалыг архивлаж, семистер бүрийн дүнгийн хуудас, шалгалтын хуудсыг эмхлэн цэгцэлж, архивлан хадгалдаг.

(8)Семистер бүр бакалаврын гадаад оюутны бүх хичээлийн дүнг нэгтгэн бүртгүүлж, бакалаврын зэрэг авахаар зөвшөөрөгдсөн үндсэн мэргэжлийн гадаад оюутны нэрсийг гадаад оюутны сангийн зөвлөлд илтгэн хянан батлуулж бүртгүүлдэг нь гадаад оюутнууд амжилттай төгсөхийг батлан даахын тулд юм.

(9)Хэлний бэлтгэлийн гадаад оюутны хугацаан сүүлийн шалгалтын сэдвийг гаргаж, шалгалтын материалыг хэвлэж, хянагч багшийг тохируулж, шалгалтын материалыг унших зэрэг ажлыг гүйцэтгэж, оновчтойгоор ангилан хадгалж, дүнг бичин тэмдэглэдэг.

(10)Хичээлийн жил бүр сургалтын эрдэм шинжилгээний арга хэмжээг зохион байгуулж, сургалтын агуулга, сургалтын арга зүй, сургалтын шинэчлэл зэрэг  судалгаа болон шинжилгээг зохион байгуулдаг.

(11)Семистер дуусахад сургалтын ажлын нэгтгэсэн дүгнэлтийг хийдэг.

(12)Сургалтын холбоотой асуудлаар айлчлахаар хүрэлцэн ирэх, ирүүлсэн захиаг хүлээн авж шийдвэрлэдэг.

(13)Сургалтын материалыг цуглуулах, эмхлэн цэгцлэх, хадгалахыг хариуцдаг. Үүнд, тэнхмийн үйл ажиллагааны тэмдэглэл, семистер бүрийн гаднаас урьсан багш нарын нэрс, сургалтын албан өрөөний ажлын төлөвлөгөө болон дүгнэлт, сургалтын явцын хүснэгт, шалгалтын материалын анализ зэрэг багтдаг.

Гурав. Сургалтын албан өрөөний ажилтнууд

Эрхлэгч: Бао Жин Лианг

Сургалтын нарийн бичиг: Чиао Чиэн

Албан өрөөний утас: 0471-4995053

Албан өрөөний хаяг: Гадаад оюутны А байр 101 тоот өрөө

 

Захиргааны албан өрөө

Нэг.Захиргааны албан өрөөний товч танилцуулга

Захиргааны албан өрөө нь манай дээд сургуулийн нэгдмэл хэрэг эрхлэх албан өрөө бөгөөд дотоодод болон гадаадад үйлчлэх нэгэн цонх юм. Сургууль, дээд сургуулийн төв ажлын хүрээнд, зөвлөх, уялдуулах нэгдмэл захиргааны албан өрөөний үүргийг идэвхтэйгээр өрнүүлж, үүний зэрэгцээ сургуулийн гадаад оюутны дотуур байрны асуудлыг хариуцдаг. 

Хоёр. Захиргааны албан өрөөний ажлын үүрэг

(1) Сургуулийн удирдлагын зөвлөгч болон туслахын ажлыг сайтар гүйцэтгэж, идэвхи санаачлагатайгаар ажлын санал дэвшүүлж, ажлын нөхцөл байдлыг илтгэн мэдээллэж, олон нийтийн санал хүсэлт болон шаардлагыг тусган харуулдаг.

(2)Сургуулийн удирдлагын шаардлага болон ажлын шаардлагын дагуу ноорог гаргах, ажлын төлөвлөгөө, дүгнэлт, зөвшөөрөл авах, илтгэл зэрэг захиргааны албан бичгийг хэвлэх ажлыг хариуцдаг.

(3)Төрөл бүрийн материалыг хариуцаж, чухал материалыг бүртгэж авах, дамжуулан үзэх, ажлын өрөөнд тараах, цуглуулах, дугаарлан эмхэтгэх, хадгалах зэрэг ажлыг хариуцдаг. Сургуулийн дотоод материал, материалыг хэвлэх болон хамаарахыг хариуцдаг.

(4) Бүх төрлийн хурлыг зохион байгуулах, ажлыг төлөвлөх, хурлын үйлчилгээг зохион байгуулах, хурлын тэмдэглэл хөтлөх, хурлын товч тэмдэглэл бичих ажлыг хариуцдаг. Хурлын тогтоол болон ажлын үүрэг даалгаврын хэрэгжилт болон баталгаатай болохыг шалган шаардахыг хариуцдаг.

(5)Сургуулийн төрөл бүрийн мэдэгдэл, зарлалыг нийтлэхийг хариуцдаг. Сургуулийн тамгыг хариуцаж, танилцуулсан захидал болон батламжийг нээж өгдөг.

(6)Дээд шатны байгууллага, гадны байгууллагууд сургууль дээр ирж үзэж танилцах, айлчлах, хэлэлцэх зөвлөлдөх ажлаар ирэхэд хүлээн авах ажлыг хариуцдаг. Сургуулийн дотно, гаднаас ирсэн захидал, айлчлахаар ирэх асуудлуудыг хүлээнч авч шийдвэрлэдэг.

(7)Хэлтэс бүрийг нэгдүүлэн уялдуулах болон холбогдох ажилтнуудыг сургуулийн дотоод нэгдмэл ажлыг идэвхтэйгээр гүйцэтгэхийг хариуцдаг.

(8)Албан өрөөний хэрэгслийг худалдан авах, тараах ажлыг хариуцдаг.

(9)Сургуулийн нэгдсэн статистик болон мэдээллийн менежментийн ажлыг хариуцдаг. Ажилтнуудын ирц бүртгэл, шалгалтын тоо баримт болон жилийн эцсийн шалгалтын ажлыг хариуцдаг.

(10)Нийт дээд сургуулийн ажилтнуудын их хурал, хамт олны арга хэмжээ зэрэг ирц бүртгэлийн ажлыг хариуцдаг.

(11)Холбогдох санхүүгийн удирдлагын тогтоолын дагуу тэтгэмж, ажилтнуудын цалин, нөхөн олговор, илүү цагийн мөнгө зэргийг буулгахыг хариуцдаг.

(12)Сургуулийн сонин хэвлэлийн захиалгыг хариуцаж, сонин хэвлэл, сэтгүүл, захидлын хүлээж авах илгээх ажлыг хариуцдаг.

(13)Баяр болон амралтын өдрийн жижүүр, илүү цагаар ажиллах зэрэг ажлыг хуваарилахыг хариуцдаг.

(14)Сургуулийн архивын өрөөний бүтээн байгуулалт, удирдах зэрэг ажлыг хариуцдаг.

(15)Гадаад оюутны сургалтын төлбөр, байрны төлбөрийг хураан авах, дээшээ тушаах ажлыг хариуцдаг.

(16)Сургуулийн үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, удирдахыг хариуцдаг.

(17)Оюутны дотуур байр түүний эд хогшлыг хамгаалах, засахыг хариуцдаг.

(18)Ажилтнуудыг ажилд авах, ирц бүртгэл, ажиллуулах болон удирдах ажлыг хариуцдаг.

(19)Оюутныг дотуур байранд суух төлөвлөлтийг хариуцдаг.

(20)Сургуулийн удирдлагын даалгасан бусад ажлуудыг хариуцдаг.

Гурав. Захиргааны албан өрөөний ажилтнууд

Эрхлэгч: Жин Шин

Ажилтнууд: Өлзий  Бүрэнбөх  Ван Чин Мэй

Албан өрөөний утас: 0471-4992596

Албан өрөөний факс: 0471-4992596

Албан өрөөний хаяг: Гадаад оюутны А байр 111 тоот өрөө

 
?в?р Монголын Их Сургуулийн Олон улсын
боловсролын дээд сургуулийн албан ёсны Wechat
友情链接: 

Өмчлөгчийн эрх @Өвөр Монголын Их Сургуулийн Олон улсын боловсролын дээд сургууль  |  Хаяг: Өвөр Монгол Хөх хот Их Сургуулийн баруун гудамж №235   Шуудангийн код: 010021  |  И-мэйл: iec@imu.edu.cn 邮箱:iec@imu.edu.cn 蒙ICP16002391号-1