Бүтцийн зохион байгуулалт

1

Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөө

Нэг. Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөөний товч танилцуулга

Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөө нь манай дээд сургуулийн гадаад оюутнуудын өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан хариуцдаг албан өрөө юм. Манай албан өрөө нь уран чадварлаг, өндөр үр бүтээмжтэй зарчмыг тууштай баримталж, оюутнуудын ажлын үзэл санааны чанар, нэгдмэл чанар, үр бүтээлч чанар болон гэнэтийн тохиолдлын онцлогтой нэгдүүлэн, “оюутнаар гол болгосон” ажлын үзэл санааг бүтээн бий болгож, сургуулийн удирдлагуудын удирдлаган доор олон төрлийн ажлыг нээн өрнүүлж, хамтран ажиллаж, бүхнийг хамтад нь хамааран, оюутанд хандсан боловсрол, менежмент, удирдах, үйлчилгээг хичээнгүйлэн явуулдаг.

Хоёр. Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөөний ажлын үүрэг

(1) Гадаад оюутан элсүүлэх ажлыг хариуцдаг.

(2)Гадаад оюутны өдөр тутмын үйл ажиллагааг хамаарах сурган хүмүүжүүлэх ажлыг хариуцдаг.

(3) Гадаад оюутны шагнал шийтгэлийн ажлыг хариуцдаг.

(4) Гадаад оюутны чөлөө авах ажлыг хариуцдаг.

(5) Гадаад оюутны оюутны карт, оюутны үнэмлэх гаргах ажлыг хариуцдаг.

(6)Гадаад оюутны бүртгүүлэх, элсэн орох боловсрол, хичээлийн нээлтийн ёслол зэрэг ажлыг хариуцдаг.

(7) Гадаад оюутны сургууль завсардах, сургууль шилжих, сургуулиа орхих, төгсөн сургуулиас явах зэрэг ажлыг хариуцдаг.

(8)Хятад улсын засгийн газрын тэтгэлгийн оюутны оны хянан тогтоолт, мэргэжил солих гэх мэт ажлыг хариуцдаг.

(9)Сургуулиас гадуур оршин суух гадаад оюутны бичиг баримтыг бүрдүүлэх болон удирдах ажлыг хариуцдаг.

(10)Төрөл бүрийн гадаад оюутны биеийн тамир соёлын хөгжөөн цэнгээнт арга хэмжээг зохион байгуулахыг хариуцдаг.

(11) Сургуулийн дотно гаднах гадаад оюутны төрөл бүрийн арга хэмжээнд оролцохыг зохион байгуулах ажлыг хариуцдаг.

(12)Гадаад оюутны ойлгох биеэр үзэж танилцах ажлыг хариуцдаг.

(13)Гадаад оюутны виз, оршин суух зөвшөөрлийн ажлыг хариуцдаг.

(14)Гадаад оюутны гэнэтийн асуудлыг шийдвэрлэх ажлыг хариуцдаг.

(15)Сургуулиас зохион байгуулсан бусад ажлуудыг гүйцэтгэхийг хариуцдаг.

Гурав. Гадаад оюутны хэрэг эрхэлсэн албан өрөөний ажилтнууд

Эрхлэгч: Заяат

Оюутны асуудлыг голлон хариуцагч: Сургалт

Захиргааны асуудлыг голлон хариуцагч: Буяндэлгэр

Визний асуудлыг голлон хариуцагч: Ү Шиү Лиэнь

Дадлагажигч: Цолмон

Өрөөний хаяг: Гадаад оюутны А байр 102, 109 тоот өрөө

Албан өрөөний утас: 4995619; 4992084

 

Сургалтын албан өрөө

Нэг. Сургалтын албан өрөөний товч танилцуулга

Сургалтын албан өрөө нь сургуулийн удирдлагын удирдлаган доор, улсын холбогдох хууль цааз, хууль дүрэм болон сургуулийн дүрэм журмын дагуу гадаад оюутнуудыг сурган хүмүүжүүлэх, удирдах нэгдмэл үйл ажиллагаа явуулдаг албан өрөө юм. Боловсрол болон эрдэм шинжилгээнд үйлчилгээ үзүүлэхийн төлөө, сургалтыг дэс дараатай хэвийн үргэлжлэхийг батлан даадаг. Тодорхой ажлууд:

Хоёр. Сургалтын албан өрөөний ажлын үүрэг

(1)Сургуулийн бүх сургалтын удирдлагын дүрэм журмыг чандлан биелүүлж, сургуулиас гаргасан сургалтын холбогдолтой албан бичгийг цаг тухайд нь манай дээд сургуулийн онцгой албан тушаалын багш нарт дамжуулж архивлах ажлыг гүйцэтгэдэг.

(2) Захиралд туслан сургалтын төлөвлөгөө, сургалтын хөтөлбөр, хичээлийн хуваарилалтыг зохиох(засварлах) болон хэрэгжүүлэх ажлыг гүйцэтгэдэг.

(3)Гаднаас урих багш нарын урин залах ажлыг гүйцэтгэж, сургалтын төлөвлөгөө хэвийн үргэлжлэхийг баталдаг.

(4) Хэлний шалгалтаар дамжуулан гадаад оюутны ангийг зохион байгуулах, хичээлийн хуваарий